Welkom Bij HG-Lampen

artikel 1 algemeen
Op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 offertes
Onze offertes zijn vrijblijvend en als één geheel te beschouwen en vervallen na dertig dagen.

Artikel 3 overeenkomsten
Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand na onze schriftelijke bevestiging, dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan de overeenkomst. Wijzigingen op de tot stand gekomen overeenkomst moeten schriftelijk bij ons ingediend en dienen door ons te worden aanvaard.

Artkel 4 levertijd
Door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren en van die gedeelten volledige betaling te verlangen.

Artikel 5 aflevering/risico
Levering geschiedt af magazijn, op het moment dat de goederen het magazijn verlaten is daarna het risico van de opdrachtgever.

Artikel 6 Leveringscondities in Nederland
Orders vanaf € 150,- netto franco thuis. Voor orders tot € 150,- berekenen wij € 12,50 transportkosten.

Artikel 7 prijzen
Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend en excl. BTW, tenzij hiervan schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 8 betaling
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 overmacht
Bij overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de situatie, onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten was en buiten onze invloedsfeer ligt. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen.

Artikel 10 garantie
Garantie wordt alleen verleend indien dit verlegd kan worden naar onze leverancier tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 11 reclames
Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel schriftelijk per fax of per e-mail binnen 24 uur na de feitelijke afgifte door de vervoerder. Overige gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk gemeld.

Artikel 12 retourzendingen 
Retourzendingen zijn niet toegestaan, dan na onze schriftelijke toestemming, waarin ook de voorwaarden zijn vastgelegd.

Artikel 13 aansprakelijkheid
Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde is HG-Verlichting Apeldoorn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door enig door haar geleverd artikel. 

Artikel 14 aanvaarding
Door enkele verstrekking van een order aan verkoper, aanvaardt koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 15 toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden behoudens de bevoegdheid van de kantonrechter in door de wet geregelde gevallen beslecht door de bevoegde rechter in Zutphen. 

© 2016 - 2021 HG-verlichting.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel